Pre pedagógov

Cieľom tejto webovej stránky o EÚ je poskytnúť pre pedagógov stredných škôl stručný a aktuálny výklad fungovania Európskej únie, ktorý im bude nápomocný pri výučbe tejto problematiky ako základný zdroj informácií.

Znalosť problematiky Európskej únie je v súčasnosti overovaná nielen v rámci prijímacích pohovorov na takmer všetky vysoké školy spoločenskovedného zamerania, ale aj pohovorov na rôzne posty v štátnych inštitúciách a firmách obsadzovaných absolventmi stredných škôl, najmä gymnázií či obchodných akadémií.

Aj z týchto dôvodov by súčasťou znalostí, s ktorými prichádzajú stredoškoláci k maturite, mala byť problematika európskej integrácie, vzniku Európskej únie, jej vývoja, inštitucionálneho fungovania, rozhodovacieho mechanizmu, legislatívnych právomocí, jednotlivých oblastí politík, vzťahov k jej členským štátom a ich občanom, ako aj jej medzinárodných vzťahov k okolitému svetu.

Právny, politický, či ekonomický rámec fungovania Európskej únie nie je jednoduchý a vždy dostatočne prehľadný. Predovšetkým diverzifikovaný inštitucionálny rámec Únie, neúplná spoločná zahraničná politika a obrana členských štátov, ale aj hospodárska kríza, vytvárajú v rámci Európskej únie rôzne formy spolupráce a rôznu mieru zapojenia inštitúcií Únie na strane jednej a členskými štátmi Únie na strane druhej. Napriek tomuto konštatovaniu veríme, že práve táto pomôcka bude vždy slúžiť pedagógom ako prvotný recept na všetky otázky ich študentov, ako aj ich vlastné otázky.

Okrem stručnej histórie európskej integrácie, konkrétnych zmien zakladajúcich zmlúv, sa webová stránka zaoberá cieľmi a zásadami fungovania EÚ, jej právomocami a inštitúciami, ktoré tieto právomoci vykonávajú. Proces vykonávania právomocí, ktoré na EÚ preniesli členské štáty, je zdĺhavý a značne komplikovaný. V časti o legislatívnom procese sa ho snažíme objasniť. Právomoci boli členskými štátmi prenesené na EÚ v určitých oblastiach (politikách), pričom najvýznamnejšie z nich stručne charakterizujeme (vnútorný trh, hospodárska a menová politika a iné). Občanov Únie sa taktiež dotýkajú ľudské práva, ktoré im EÚ garantuje a práva, ktoré im vyplývajú z občianstva Únie. Užitočnými informáciami sú tiež osobitosti spolupráce členských štátov v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ, ale aj stručný koncept právneho poriadku EÚ.