Formy politickej a ekonomickej integrácie

Pojem „európska integrácia“ sa ustálil ako označenie pre združovanie európskych štátov, ktorého cieľom je dosiahnuť mier, politickú stabilitu, ekonomickú prosperitu štátov Európy, prostredníctvom odstraňovania prekážok obchodu a podnikania medzi nimi, slobody pohybu a pobytu občanov v ktoromkoľvek participujúcom štáte, zbližovania právnych systémov, vzájomnej kontroly dodržiavania ľudských práv a princípu právneho štátu.

Európska integrácia je dnes často stotožňovaná s Európskou úniou, napriek tomu to nie sú synonymá. Európska integrácia predstavuje v zásade rôznu úroveň politickej a ekonomickej integrácie na európskom kontinente, t.j. spoluprácu jednotlivých štátov najmä v hospodárskej oblasti a vzájomného obchodu medzi nimi, v rôznych časových intervaloch. Najintenzívnejšie prebieha od konca 2. sv. vojny spoluprácou európskych aj mimoeurópskych štátov v rámci rôznych medzinárodných organizácií (Rada Európy, OECD, Európske spoločenstvá, Európska únia).

Ekonomická a politická integrácia má rôzne formy – stupne spolupráce, odlišujúce sa od seba rozsahom aj obsahom. Za prípravnú fázu možno označiť ekonomickú spoluprácu štátov v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ktorá však zahŕňa len obmedzovanie prekážok obchodu a znižovanie colných sadzieb, vrátane mechanizmu riešenia vzájomných sporov. Stupne integrácie možno členiť nasledovne:

Otázky a podnety k diskusii

Aké sú rozdiely a výhody jednotlivých foriem ekonomickej a politickej integrácie?

Uveďte príklady zoskupení štátov na jednotlivé formy ekonomickej a politickej integrácie v minulosti a súčasnosti.

Ktorú formu integrácia dosahuje EÚ v súčasnosti?

Google na pojem „politická únia“ zobrazí v poli „obrázky“ najmä nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú. Prečo?