Fungovanie EÚ v skratke

Dňa 1. novembra 1993 vznikla na základe „Maastrichtskej zmluvy“ Európska únia (EÚ), s ambíciou zastrešiť tzv. tri piliere, t.j. tri fungujúce Európske spoločenstvá (ESUO, EHS. Euratom), spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku jej členských štátov, ako aj ich spoluprácu v oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí (dnes policajná a súdna spolupráca v trestných veciach). Ako samostatná medzinárodná organizácia s vlastnou právnou subjektivitou vznikla Európska únie ako právny nástupca Európskeho spoločenstva dňa 1. decembra 2009 na základe Lisabonskej zmluvy.

Zmyslom začlenenia Slovenskej republiky (SR) do Európskej únie od 1. mája 2004 je byť súčasťou najväčšej colnej únie a spoločného trhu na svete, kde je zabezpečený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu (známe štyri slobody).

Pristúpenie SR k EÚ tiež znamená využívanie výhod hospodárskej a menovej únie a uskutočňovanie viacerých významných spoločných politík, ktoré vedú k vyrovnanému a trvalo udržateľnému rozvoju hospodárstva, vysokej zamestnanosti, zlepšovaniu kvality životného prostredia, sociálnej ochrany, rovnoprávnemu postaveniu mužov a žien, trvalému, neinflačnému rastu, vysokej konkurencieschopnosti a celkovej kvality života a životnej úrovne obyvateľov Slovenskej republiky a ostatných členských štátov EÚ.

Viac informácií o Európskej únii:
www.europa.eu – oficiálna web stránka EÚ
www.euroinfo.gov.sk
www.euractiv.com

Európska únia ma jednotný inštitucionálny rámec, ktorý tvoria:

Okrem týchto inštitúcií, ktoré disponujú legislatívnou (rozhodovacou), výkonnou, súdnou či kontrolnou právomocou, pomáhajú Rade a Komisii aj dva orgány: Hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov s poradnou funkciou.

Viac informácií

Hospodársky a sociálny výbor:
www.esc.eu.int

Výbor regiónov:
www.cor.eu.int