Právo EÚ

Právo Európskej únie ( podrobná brožúra k právu EÚ ), ako právny poriadok nadnárodnej organizácie, tiež označujeme aj ako úniové právo. Je to predovšetkým, podobne ako právny poriadok Slovenskej republiky, písaný právny systém, ktorý tvorí viacero prameňov práva so vzájomnými vzťahmi dovnútra aj navonok (s medzinárodným právom a právom jednotlivých členských štátov EÚ).

Medzi nepísané pramene úniového práva (nie sú spomenuté v zakladajúcich zmluvách alebo v sekundárnom práve) patria viaceré významné všeobecné právne zásady.

Pramene práva Európskej únie (písané aj nepísané) triedime podľa ich právnej sily (hierarchie) nasledovne:

1. primárne právo

Primárne právo Únie tvoria najmä:

˗zakladajúce zmluvy (Zmluva o EÚ a Zmluva o fungovaní EÚ) vrátane ich dvoch príloh a 37 protokolov, ktoré sú k nim pripojené a sú ich neoddeliteľnou súčasťou a majú rovnakú právnu silu ako zmluvy samotné (pozri čl. 51 ZEÚ);
úplné znenie Zmluvy o EÚ a Zmluvy o fungovaní EÚ (plus prílohy a protokoly)

˗ Charta základných práv Únie, ktorá má rovnakú právnu silu ako zakladajúce zmluvy (pozri čl. 6 ods. 1 ZEÚ);
úplné znenie Charty základných práv EÚ

˗ zmeny a doplnenia zakladajúcich zmlúv (napr. Jednotný európsky akt, Maastrichtská zmluva, Amsterdamská zmluva, Zmluva z Nice, Lisabonská zmluva);

˗ zmluvy o pristúpení
Zmluvu o pristúpení Slovenskej republiky k EÚ

- primárne právo EÚ
úplné znenie primárnych prameňov úniového práva

- vyhľadávanie slov, pojmov a ustanovení v zmluvách

2. všeobecné zásady úniového práva

 1. zásady odvodené z povahy EÚ a ich právneho poriadku
  napr. zásada inštitucionálnej rovnováhy, zásada nediskriminácie, zásada voľného pohybu, zásada solidarity a rovnosti medzi členskými štátmi, zásada subsidiarity, zásady prednosti a priameho účinku úniového práva, zásada jednoty aplikácie a interpretácie úniového práva, zásada náhrady škody spôsobenej porušením úniového práva zo strany členského štátu, zásada voľnej súťaže, zásada rozdelenia právomocí

 2. zásady odvodené z vnútroštátnych právnych systémov
  napr. zásada právnej istoty, zásada legitímnej dôvery, zásada dobrej viery, zásada proporcionality, zásada bezdôvodného obohatenia, rešpektovanie práv nadobudnutých v sociálnej oblasti, zásada správnej administrácie, sloboda výberu ekonomického partnera

 3. základné práva a slobody
  napr. zásada rovnosti, sloboda vyznania, sloboda vyjadrovania a informácií, vlastnícke právo, nedotknuteľnosť obydlia, sloboda združovania, právo na ochranu súkromia, právo na sudcu, právo na rovný proces, zásada sporovosti, rešpektovanie práv obhajoby, zákaz retroaktivity trestných zákonov, právo na nezávislý a nestranný súd, právo na rešpektovanie rodinného života

 4. zásady medzinárodného práva
  napr. zásada teritoriality, zásada rebus sic stantibus, zákaz odmietnutia vstupu a pobytu vlastných štátnych príslušníkov na štátnom území

3. medzinárodné dohody uzatvorené Úniou a medzinárodné dohody zaväzujúce Úniu

 1. dohody o spolupráci (čl. 209, 212 a 214 ZFEÚ)
 2. obchodné dohody (čl. 207 ZFEÚ)
 3. asociačné dohody (čl. 217 ZFEÚ)
 4. menové dohody (čl. 219 ZFEÚ)
 5. dohody so susednými krajinami (čl. 8 ZEÚ)
 6. dohody zaväzujúce Úniu na základe sukcesie do medzinárodných práv a povinností členských štátov

- zoznam medzinárodných dohôd EÚ podľa oblastí

4. sekundárne právo

 1. záväzné akty: nariadenia, smernice, rozhodnutia
 2. nezáväzné akty: odporúčania, stanoviská, a. i.

- zoznam sekundárnych úniových predpisov podľa oblastí

5. judikatúra Súdneho dvora

- vyhľadávanie v judikatúre Súdneho dvora EÚ

- prehľad celého práva EÚ podľa jednotlivých oblastí (politík EÚ či právnych odvetví)