Fungovanie EÚ v skratke

Čo je Európska únia?

Európska únia je jedinečným hospodárskym a politickým partnerstvom (osobitnou formou spolupráce) 27 európskych štátov, ktorá pokrýva väčšinu európskeho kontinentu.

Základy Európskej únie boli vytvorené krátko po druhej svetovej vojne. Jej prvotným cieľom bolo posilnenie hospodárskej spolupráce, keďže vzájomný obchod po druhej svetovej vojne bol v troskách, naviac zvýšenie ekonomickej previazanosti štátov znižuje riziko ich vzájomného konfliktu. Preto v roku 1952 vzniklo Európske spoločenstvo uhlia a ocele (ESUO) a v roku 1958 Európske hospodárske spoločenstvo (EHS) a Európske spoločenstvo atómovej energie (ESAE alebo EURATOM), ktoré ako samostatné európske spoločenstvá slúžili na posilnenie hospodárskej spolupráce medzi

Od tohto okamihu došlo k vytvoreniu rozsiahleho jednotného trhu, ktorý sa neustále rozvíja, aby dosiahol svoj plný potenciál. Kedysi výlučne hospodárska únia sa postupne premenila na organizáciu pokrývajúcu všetky oblasti – od voľného pohybu tovaru, kapitálu, pracovníkov, služieb, cez dopravu, dane, sociálnu politiku až po životné prostredie. Túto transformáciu odráža aj zmena názvu pôvodného Európskeho hospodárskeho spoločenstva na Európsku úniu (EÚ) v roku 2009. ESUO zaniklo v roku 2002 a jeho úlohy prevzala EÚ. ESAE existuje aj naďalej popri EÚ.

EÚ je už pol storočia zárukou mieru, stability a prosperity a prispieva k nárastu životnej úrovne. Vďaka zrušeniu hraničných kontrol medzi členskými štátmi EÚ môžu ľudia voľne cestovať takmer po celom kontinente. Žiť a pracovať v inom štáte Európy nebolo nikdy tak ľahké ako dnes.

Fungovanie Európskej únie sa opiera o jej inštitúcie, orgány, výbory, úrady a agentúry, ktoré rešpektujú princípy právneho štátu. To znamená, že všetky ich činnosti musia mať svoj právny základ v zakladajúcich zmluvách EÚ, na ktorých sa dobrovoľne a demokraticky dohodli všetky členské štáty (tzv. zásada prenesených právomocí). Tieto zakladajúce zmluvy (Zmluva o EÚ a Zmluva o fungovaní EÚ vrátane všetkých ich zmien a doplnení) ustanovujú ciele EÚ v mnohých oblastiach jej činností.

Zmyslom začlenenia Slovenskej republiky (SR) do Európskej únie od 1. mája 2004 je byť súčasťou najväčšej colnej únie a spoločného trhu na svete, kde je zabezpečený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu (známe štyri slobody). Pristúpenie SR k EÚ tiež znamená využívanie výhod hospodárskej a menovej únie a uskutočňovanie viacerých významných spoločných politík, ktoré vedú k vyrovnanému a trvalo udržateľnému rozvoju hospodárstva, vysokej zamestnanosti, zlepšovaniu kvality životného prostredia, sociálnej ochrany, rovnoprávnemu postaveniu mužov a žien, trvalému, neinflačnému rastu, vysokej konkurencieschopnosti a celkovej kvality života a životnej úrovne obyvateľov Slovenskej republiky a ostatných členských štátov EÚ.

Európska únia má v súčasnosti 27 členských štátov, s celkovou rozlohou 4 325 675 km² a približne 496 miliónov obyvateľov. V roku 2013 vstúpi do EÚ Chorvátsko ako jej 28 členský štát.

Do súčasnej doby sa EÚ rozšírila celkom šesťkrát (Chorvátsko bude tvoriť tzv. siedmu vlnu rozširovania EÚ).

mapa EÚ

Viac informácií o Európskej únii:

www.europa.eu – oficiálna web stránka EÚ
www.euroinfo.gov.sk
www.euractiv.com